14.9.2017 / Gösterim Sayısı : 552

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ PROGRAMI BAŞLADI

​           KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA

 TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ PROGRAMI BAŞLADI


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca 2006-2015 yılları arasında uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı; Bakanlar Kurulunun 2016/8541 sayılı kararı ile 2016-2020 yılları arasında 5 yıl süre ile devam etmesine karar verilmiştir.

 

            Bu karar çerçevesinde 2017 yılına ait Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ(Tebliğ No: 2017/22), 13.Eylül.2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

1- KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDAKİ YATIRIM KONULARI :

 

            1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak;

                        -Yeni tesislerin yapımı,

                        -Mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,

                        -Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

            2- Çelik silo ve soğuk hava deposu yapımı,

            3- Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan yeni seraların yapımı,

            4- Tebliğ kapsamında bulunan tesislerde kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından

                 ısı veya elektrik üreten tesislerin yapımı,

5- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlara yönelik olarak; 

                        -Büyükbaş için sabit yatırımlar,

                        -Küçükbaş için sabit yatırımlar,

                        -Hindi ve Kaz yetiştiriciliği (et üretimi) için sabit yatırımlar,

                        -Kültür Balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar,

                        -Kültür Mantarıcılığına yönelik sabit yatırımlar,

          6- Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,

         7-  Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından;

         - Kırsal turizm yatırımları,

         - Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar (bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, yem karma makinesi, yem kırma/ezme makinesi, çiftlik gübresi dağıtma makinesi, süt sağım sistemi, süt soğutma tankı, ……..vb),

         - El sanatları ve katma değerli ürünlerin üretimi,

         - Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları kapsamında yapılacak

 

İnşaat işleri ve makine, ekipman ve malzeme alım giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Hayvancılık projelerinde canlı hayvan alımları hibe desteği kapsamında değildir. Canlı hayvan alımları yatırımcı tarafından kendi kaynakları ile temin edilmeden hibe ödemesi yapılmayacaktır.

 

2- KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR :

            Yukarıdaki yatırım konularını gerçekleştirmek üzere Bakanlığımız tarafından oluşturulan kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olan;

          - Gerçek kişiler,

          - Son başvuru tarihinden önce kurulan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

          - Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri başvuru yapabilir.

 

3- YATIRIM TUTARLARI :

-Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda hibeye esas proje tutarı 2 milyon TL,

-Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda hibeye esas proje tutarı 1 milyon 750 bin TL,

-Yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda ise hibeye esas proje tutarı 1 milyon 500 bin TL üst limitini geçemeyecektir.

-Ayrıca kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1 milyon 500 bin TL, diğer yatırım konuları için 500 bin TL üst limitini geçemeyecektir.

 

 

4- HİBE DESTEĞİ MİKTARI :

1-) Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50'si oranındaki tutarı ve KDV'nin tamamını başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

2-) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

3-) Proje toplam tutarının; hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilecektir.

 

5- BAŞVURU ZAMANI VE YERİ :

          Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırladıkları başvuru dosyalarını Tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde (11.12.2017 tarihine kadar) elektronik ağ üzerinden yapılacaktır.

 

2017/22 No'lu Tebliğe ve bu Tebliğle ilgili uygulama esasları, başvuru formu, işletme planı ve hibe sözleşmesinin yer aldığı, Uygulama Rehberine https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx internet adresinden ulaşılmaktadır. Başvurular da yine aynı internet adresinden yapılacaktır.

 

İlimiz yatırımcılarının hibe desteklerinden azami şekilde faydalanmalarını sağlamak ve program hakkındaki uygulamalar konusunda ilimizdeki yatırımcılara yardımcı olmak üzere İl Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan "İl Proje Yürütme Birimi" tarafından yatırımcılarımıza gerekli bilgi desteği sağlanmaktadır.                           


''