15.6.2017 / Gösterim Sayısı : 617

Muaccel Borçların Yeniden Yapılandırılması

​Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak on yıl süre ile taksitlendirilmesi yapılacaktır.

Bu konuya dair 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4'üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanacaktır. 7020 sayılı Kanunun 4. Maddesi ve ortak hükümleri " Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31/03/2017 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla muaccel hale gelen krediler ile müteakiben yeniden yapılandırılan kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımı tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinde kredilere uygulanan sözleşme faiz oranı olan yıllık %3 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2018 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam on eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer'ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlere uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu fıkra kapsamına giren alacakların tamamının fıkrada öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde alacak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanır ve ödenen tutarlar mahsup edilir. Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenen tutarlar bu fıkra hükümlerine dayanarak red ve iade edilmez. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir. 3.Madde (2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.               (6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksit) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yaralanma hakkı kaybedilir. (11) Bu Kanun hükümleri; (b) 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 Kanun, 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmaz." Madde (19) 6736 sayılı Kanunun 11'nci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan "beş" ibaresi "on" olarak değiştirilmiştir. KAPSAM:          "Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik" ve "Mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği" hükümlerine göre Bakanlığımız kaynaklarından kullandırılan kredilerin 27/05/2017 tarihi itibariyle muaccel hale gelip Bakanlıkça muacceliyet oluru (tahsil oluru) alınmış olan veya muacceliyet oluru (tahsil oluru) alınması gereken kooperatif ve ortakları ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen Bakanlığımıza ait alacakların yeniden yapılandırılarak taksitlendirilmesini kapsamaktadır.             UYGULAMA:            1- Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililer; 31/07/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları Tarım İl Müdürlüklerine müracaat ederek, taksitlendirme sözleşmesi oluşturulan programla sistem üzerinden düzenlenecektir.. Bu süre uzatılmayacaktır. Borcun hesaplanması, sözleşmelerin düzenlenmesi gibi Tarım İl Müdürlükleri ve ilgili banka şubesince yapılması gereken işlemlerden kaynaklanan gecikmeler, zamanında müracaat eden borçluların haklarını ortadan kaldırmaz. Ancak bu işlemler 1. Taksitin ödeme tarihi olan Kasım 2018'e kadar bitirilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüklerine müracaat kooperatifin ortağı tarafından veya ortaklar adına kooperatif tarafından yapılır.         2- Taksitlendirmeye esas borç miktarının hesaplanması ve tahsil şekli: Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliği ve Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliğine göre kullandırılan krediler için yapılacak hesaplama aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.            Toplam muacceliyete esas bakiye anaparaya ödenmeyen ilk taksitin vadesinin bir yıl öncesi başlangıç tarihi kabul edilerek 27/05/2017 tarihine kadar %3 faiz oranına göre hesaplanacaktır.         Bakanlıkça muacceliyet oluru (tahsil oluru) alınmış toplam bakiye anaparaya kredinin ödenmeyen ilk taksitin vadesinin başlangıç tarihinden 27/05/2017 tarihine kadar basit usulde yıllık % 3 faiz uygulanır. Alacağa muaccel olduğu tarihten sonra ödeme yapılmış ise bu ödemeler düşülür ve yapılandırmaya esas toplam borç tutarı belirlenir. Kredi ertelenmiş ve erteleme sonucunda ödemenin yapılacağı vadede de ödenmeyerek muaccel hale gelmiş ise ödenmeyen alacağın başlangıç tarihi bir yıl önceki tarih değil, kredi ikinci yılında ödenmediği için ilk ödenmeyen tarihten iki yıl önceki tarihtir. Örneğin; krediye 30.06.2007 tarihinde erteleme yapılmıştır. Bu durumda 30.06.2007 vadeli taksit ödenmemiştir. 30.06.2008 tarihinde ödenmesi gerekirken üç aylık bekleme süresinin sonunda yani 30.09.2008 tarihinde ödenmemiş ve borç muaccel hale gelmiştir. Bu durumda 30.09.2008 tarihindeki bakiye anaparaya 30.06.2006 tarihinden itibaren 27/05/2017 tarihine kadar %3 faiz uygulanacaktır. Taksitlendirmeye esas toplam borç tutarı = ((muaccel olan bakiye anapara + ödenmeyen ilk taksitin vadesinin başlangıç tarihinden 27/05/2017 tarihine kadar %3 faiz) – muaccel olduktan sonra yapılan ödemeler ))          Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliğin değişikliği ile eklenen geçici maddeler ile yapılan taksitlendirmelerde hesaplama yapılırken düşülen muaccel olan anaparaya ilişkin tahsil edilmiş faizler, bu kanun uyarınca yapılan hesaplamada herhangi bir işlem görmeyecektir. Bu hesaplamada sadece muaccel olduktan sonra bir ödeme var ise bu ödemeler düşülecektir. Ödenmeyen alacak ile ilgili örnek hesaplama genelge ekindedir. (Ek.2-a)       Muacceliyet sebebi; proje kapsamında elde edilen ürünleri kooperatife teslim etmemek veya canlı demirbaşları satmak gibi taahhüt ihlali gibi durumlarda muacceliyet tarihi ilk uyarının yapıldığı tarihtir. Taksitlendirme için yapılacak olan hesaplamada sözleşme faizinin uygulanması bu tarihten bir önceki taksitin vade tarihi itibariyle yapılacaktır.  Bu husustaki örnek hesaplama genelge ekindedir.( Ek.2-b)        Bu genelge esaslarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda alacağa ilişkin yapılan ödemeler nedeni ile kooperatif veya ortakların ödemesi gereken tutar bulunmaması halinde ilgililerden herhangi bir ödeme talebinde bulunulmayacaktır. Kooperatif ve ortakların Kanunun yayımı tarihinden önce yaptığı ödemelerin bu genelge esaslarına göre yapılan hesaplamaya göre tespit edilen borç tutarından fazla olması halinde herhangi bir red ve iade yapılmayacaktır.      Alacağın tamamen ödenmesi halinde borçlular hakkında alınan muacceliyet olurlarının iptal edilmesi için muacceliyet iptal tekliflerinin İl Müdürlüğünce Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.          3- Sözleşmelerin hazırlanması ve takibi: Taksitlendirmeye esas toplam borç miktarı ona bölünerek, her yıl bir taksit olmak üzere on eşit taksitle tahsil edilir. Belirlenen ödemeler, taksitlendirmeler için hazırlanan sözleşmelerdeki geri ödeme tablosuna yazılır. İlk taksit ödemesinin vadesi Kasım 2018 tarihidir. Taksitlendirme sözleşmelerine başvuru ve düzenleme tarihleri ayrı ayrı yazılacaktır. Başvuru yapacaklardan; ortak hükümler de yer alan "13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 Kanun, 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden (bankaca işleme alınarak taksitlendirilmiş olup takibi devam edenler) alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmaz." denmektedir. Bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 11'nci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan "beş" ibaresi "on" olarak değiştirilmiştir. İşbu Kanun değişikliği kapsamında, yeniden sözleşme düzenlenmesine gerek olmadan bankaca tüm borçlular için, mevcutta 5 taksitli olan ödeme planlarında 10 taksite göre uyarlama yapılarak, borçlulara ve icra dairelerine bilgi verilecektir. 
Mevcutta 5 taksitli olan ve ödemeleri devam eden borçluların ödeme planlarının 10 takside uyarlanmasında; a-10 taksitten, borçlunun tam olarak ödediği taksitler düşülmek suretiyle kalan taksit sayısı belirlenir. b-Kalan taksit sayısına, tam ve/veya kısmi ödemeler de dikkate alınarak kalan borç tutarı bölünerek yeni taksit tutarları hesaplanır. c-Taksitlendirme vadesinin başlangıcı, mevcutta son ödenen taksiti izleyen yılın Kasım Ayı sonu olacaktır. Hiç ödeme yapılmadı ise vade başlangıcı Kasım 2016 tarihi olarak devam edecektir. Her halükarda son taksitin vadesi Kasım 2025 tarihini geçemeyecektir. d-Yeni oluşan ödeme planındaki her bir taksite, Kanunda öngörülen ödeme süresi için taksit vadesinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı da ayrıca tahsil edilecektir.           Taksitlendirmeye esas borç miktarı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. mahalli şubesince hesaplanacaktır. Ancak banka tarafından yapılan hesaplamanın yukarıda belirtilen hesaplamaya göre yapılmadığının tespiti halinde İl Müdürlüğü elde edilen borca ilişkin bilgi ve belgelerle borç tutarının hesaplamanın yapılmasını sağlar ve sözleşmeler buna göre düzenlenir. Sözleşmeler  adresine girilmek suretiyle oluşturulacak olup, inceleme ve onaylamahttps://gencciftci.tarim.gov.tr bu sistem üzerinden yapılacaktır.           Yapılandırma için kooperatiflere tebligat gönderilirken o kooperatife ait yapılandırılacak ortakların isim listelerinin yazılması suretiyle borçlu tüm ortaklara ve kefillerine ulaşılmasının sağlanması gerekmektedir.         Yapılandırmadan yararlanmak üzere müracaat eden kooperatif ve ortakların mağdur olmaması için ilgili banka şubeleri ile irtibat sağlanarak gereken işlemlerin yapılması en kısa zamanda sözleşmelerin hazırlanarak ilgililerin imzalarının alınması ve bankaya gönderilmesi gerekmektedir.          Yönetmeliğin 14. ve 18. maddelerine göre 27/05/2017 tarihinde borç muaccel hale gelmiş ancak hakkında Bakanlık muacceliyet oluru henüz alınmamış ise öncelikle muacceliyet olurunun alınması ve taksitlendirme sözleşmesinin düzenlenmesi mümkün olacaktır.           Vefat eden borçlu kooperatif ortağı için yasal mirasçılarından birisi ve/veya kefilleri borçlu adına sözleşmeleri imzalayabilir. Bu hususta ayrıca ortaklık devri yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Noterden alınacak vekâletlerde 7020 sayılı kanundan yaralanmak istendiği belirtilecek, vekâlet verilen ortak sayısı iki kişi ile sınırlıdır.           İl Müdürlüğü onay bölümü İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı veya Kırsal Kalkınma ve Örgütlendirme Şube Müdürü'nden birisi tarafından onaylanacaktır.          Taksitlendirmeden yararlanmak için müracaat eden kooperatif veya ortak için Taksitlendirme Sözleşmesi sitem üzerinden düzenlenecektir. Taksitlendirme sözleşmeleri dört suret olarak yapılacaktır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. mahalli şubesine, diğer suretler İl Müdürlüklerinde, kooperatifte ve ilgili ortaklarda bulundurulacaktır. 4-Diğer hususlar: Kooperatif ve ortaklar hakkında başlatılan kanuni takibatın durdurulması için ilgililerin yapılandırma için müracaat etmesi gerekmektedir. İcra takibinin durması ve düşmemesini teminen hak düşürücü süreler açısından ilgili T.C. Ziraat Bankası A.Ş. mahalli şubelerince borçlulardan icra taahhütnamesi alınacaktır.  Muaccel olan borç sebebi ile menkul ya da gayrimenkullerin icra yolu ile satışının durdurulması, kooperatif ve/veya ortakların hesaplarına banka tarafından konulan blokelerin kaldırılması da sözleşmelerin ve taahhütnamenin düzenlenmesine bağlıdır. Banka tarafından başlatılan icra takibine borçlular ve/veya borçla ilgililer tarafından itiraz edilmesi nedeniyle açılan itirazın iptali ve/veya alacak davaları, davalıların davayı kabul etmeleri suretiyle sonuçlandırılacaktır. Borçlular ve/veya borçla ilgililer tarafından açılan menfi tespit ve istirdat davaları ise davacıların davalarından feragat etmeleri suretiyle sonuçlandırılacaktır. Bu fıkra kapsamında borçları yapılandırılan kooperatif ve/veya ortaklarının borçları müteakiben tasfiye olunacak alacaklar hesaplarından çıkarılarak Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesaplarına aktarılır. Bakanlığımızın izni olmadan yapılan borçlanma sözleşmelerine aykırı olarak tesislerini satanlar, kiraya verenler, ipotek ve teminatlarını yok edenler yapılandırma için başvuru yapamazlar. Tarımsal Kooperatiflerin Yatırım Faaliyetlerine Yapılacak Devlet Yardımı Yönetmeliğine göre muaccel olan kredilerde muacceliyet tarihi borcun ödenmeyen ilk taksitinin vade tarihidir. Bu vade haklarında alınan muacceliyet olurlarında belirtilmemiş ise ilgili banka şubesinden belirtilmesi sağlanmalıdır. Banka kesintisi, BSMV, vekâlet ücreti ve icra masraflarının ilk taksit tutarı ile birlikte ilgili banka şubesine ödenmesi şarttır. Bu tutarlar taksitlendirme sözleşmelerinde yer almayacaktır. Bu kanuna göre 03/04/2013 tarih ve 6456 Sayılı Kanuna göre Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre; muaccel borçlarının yapılandırması için başvuran kooperatif tüzel kişilikleri / ortaklar borçlarının yeniden yapılandırması için başvurabilirler. Ancak başvurmayanlar için söz konusu kanunda belirtilen hükümlerini yerine getirmeleri durumunda sözleşmedeki ödemelerini yaparak yapılandırmalardan yararlanmaya devam edebilirler. Bu fıkraya göre ödenmesi gereken taksitlerden; gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi, ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Borcu yapılandırılacak olan kooperatif veya ortakların belirtilen süre içinde müracaat etmemesi, müracaat etmiş olmasına rağmen düzenlenen sözleşmeleri imzalamamaları veya taksitlendirme sözleşmesi düzenlendiği halde taksitlerin bu genelge kapsamında ödenmemesi durumunda doğrudan Bankaca ilk kanuni takip uygulamasına geri dönülecektir. Yeniden yapılandırma işlemi borcun maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez. Bu genelge  duyurular kısmında yer alacaktır. http://www.tarim.gov.tr/TRGM/  Bu genelge hükümlerine uyulmasının temini için genelgenin mahalli yayın vasıtalarıyla duyurulması ve ilgili kooperatiflere tebliğ edilmesini önemle duyurulur.


''