17.4.2014

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi Görevleri

a) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun

olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

 

b) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin

ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,

 

c) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği

teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve

yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,

 

ç) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar,

tarım ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,

 

d) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,

hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili

ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak

kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

 

e) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile

ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,

 

f) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça

belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,

 

g) Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli

tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve

müteşebbisleri yönlendirmek,

 

ğ) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el

sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin

pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

 

h) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve

yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve

gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

 

ı) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim

programları ve projeleri uygulamak,

 

i) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.​​

''