17.4.2014

İdari ve Mali İşler Şubesi Görevleri

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleriçerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri isleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma,ısınma, bakım, onarım, tasıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina vearazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonuoluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

c) İl Müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeriişlemlerini yapmak,

c) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili iş ve işlemleri bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin hizmet ve çalışmaları yapmak,

d) İl Müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetici eğitim programları düzenlemek ve il Müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunlarınyedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak,5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgilitüm hizmetleri yürütmek,

f) İl Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve isletilmesi ile ilgili çalışmalarıyapmak ve koordinasyonu sağlamak,

g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ileilgili tüm is ve işlemleri yapmak,

ğ) Sivil savunma, seferberlik hizmetleri, yangından korunma vb konularda mevzuatınauygun faaliyette bulunmak,

h) Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek,

ı) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

 Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak​​

''